PERFECO Accounting

Vedenie účtovníctva a účtovné služby

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie Podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidenciu majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie Jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie peňažného denníka
 • sedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidenciu majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov

DPH

Spracovanie DPH zahŕňa:

 • spracovanie prvotných dokladov
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
 • vypracovanie daňových priznaní DPH

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd zahŕňa:

 • spracovanie miezd podľa predložených dokladov
 • vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Spracovanie personalistiky zahŕňa:

 • prípravu prac. zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie

Kontrola účtovníctva

Kontrola účtovníctva zahŕňa:

 • kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov
 • kontrolu daňových priznaní
 • kontrolu výkazov
 • posúdenie oprávnenosti nákladov

Tvorba interných smerníc

Tvorba interných smerníc zahŕňa :

 • konzultácie k internýcm smerniciam
 • pomoc pri tvorbe interných smerníc v oblasti účtovníctva a daní

Poradenstvo

Poradenstvo zahŕňa :

 • účtovné poradenstvo
 • obchodné poradenstvo
 • personálne poradenstvo

Audit

Audit poskytujeme :

 • priebežný
 • jednorázový

Kontaktný formulár